B2 * New System V.Torresi – Ribani CastenasoVolley